روستای توكل
سرزمین مهر ودوستی 
نویسندگان
نظر سنجی
به نظر شما عملکرد شورا ودهیار دوره پنجم چگونه بوده است؟

ابر برچسب ها
{عطار در اسرار نامه  }                            یادتان باشد  که عاقبت کار چیست....


نکو جاییست گور تنگ و تاریک               که در باید صراطی نیز باریک

پلی نیکوست چون موی صراطی              که دوزخ باید آن پل را رباطی

تو گویی نیست چندین غم تمامت               که در باید غم روز قیامت

درین معنی مجال دم زدن نیست               همه رفتند و کس را آمدن نیست


نه کس از رفتگان دارد نشانی                 نه کس دیدست زین وادی کرانی

جهانی جان درین محنت دو نیم است         که داند کین چه گردابی عظیم است

جهانی سر درین ره گوی راهست             که داند کین چه وادی سیاه است


ادامه مطلب

طبقه بندی: ادبی،
[ یکشنبه 25 خرداد 1393 ] [ 10:29 ق.ظ ] [ صاحبداد رئیسی ]

 

شنبه روچ سر مشود براتانی گُهار

شنبه په برات‌‌ ءَ شرنه انت شانزده په پت ءَ

شنبهءَ روچ ءَ شانزده مان شومین سائت ءَ

شنبهءِ روچءَ همل ءِ شاگءَ نول كتگ

5- حمٌل مان شاگ‌ءُ مان همانیل بویین زرءَ

هپت شپ وهپت روچ شاگ یه یك كشٌی ء‌َ شُتگ

هپتمی روچ شاگ پرنگ ءِ مُلكءِ شُتگ

چا سرءَ گرا بنت گون مرگی چروكین بانزلان

گوادرءِ میدان گوشت گون ءَ هوتین حمل

10- بلٌی شاگ ءَ بیا جنن اُ شناگ مان زر ءَ

گوادر ءِ میدان گون شمی كمیٌن زانگ ءَ

حمٌل ءَ پهران په كتام روچ ءَ واركنان ء

بِلٌن من شاگ ءَ ءُ جنان اُ شناك مان زر ءَ ؟

حمل ءِ همراه بی دلین دشتی بیتگنت

15- چو شلنگ ءَ‌مان دستگ

ظذلیش گزٌی انگر ءَ بی برانز بیتگنت

حمل ءَ‌گوانگ په پنجگءِ زر مشـتءَ جتگ

اُ تپر زین كه من تر ءَ بچیگ ساذ تگ

من ترءَ بچیگ ساذگ ءٌ درٌین دتٌگی

20-حمل ءَ شیری پنجگ ءَ پرچی درشتی

مان زر ءَ پهران گپت وپرندگان بندی كتگ

حمل ءَ دست په كمبرین ریزان بستگنت

كمبرین ریز ءُ لیروی هژ گردین مهار

25- هونی ءَ شنزنت چه مزاری موردانگان

هشتن په سیوانی كمان ءَ یك جاه جتگ

هشتن په شیرازی سگار ءَ یك جاه جتگ

یكی اٌ ن په پاد ءِ چبه ؤُ مهمیز ءَ جتگ

پهك نه مرتگ دان دو ششماهء دردی كشٌتگ

30-بیا تو اُهمل اچ پرنگان سانگی به كن

جن پرنگنت ءُ همل ءَ پسند نه بنت

جرندش پرنگنت ءُ جودش بی دینین كاپرنت

نی دیم ءَ شودنت ءُ نی هدایی نام ءَ گرنت

ناءُ چنگالان گون مكسكان ایرءَ برنت

35-چُكٌش مان كتّان گشی هیكی گُلرنت

پشكش گوندنت ءُ ناپگانی كندش درنت

وهدی كه جودش مشكلین كاران ءَ رونت

كندان كنداننت گون شپانكان دست ءُ گورنت

همل ءَ مئی وتی كاد همار چمٌین دوست ءَ بنت

40- پشك شلوارءُ سریگ‌‌‌ ءَ سر چادرنت

لهم ءَ لدنت ءُ په ستاهی گِردءَ رَوَنت

وهدی كه جودش مشكلین كاران ءَ رونت

هنچو سیگیگنت كه تنگهین بَچٌیش مرتگنت

جی زرءِ‌ مئی اهوالان برت

45- اول مئی هال ءَ‌ گون مكٌهین ماتَ سركنت

په مئی شام ءَ مهلبین گندیم ءَ‌ مَكُش

په مئی چاشت بور هلانچین گورگ ءَ‌ مَكُش

په مئی بورءَ‌ بارگین روبندان مَریس

50- مئی سرءُ‌ مندیل تئی گِدامی نَكیت

مئی كش ءُ پهناد تئی گلیمی نشتنجها

مئی سلامان په بمبوین دوست ءَ سركنت

شیپَگین پوزءَ سد گبری سهران مَلُد

كدٌهین چمان ته زباری سریمُگ مَكن

55- كچكین دنتانان ته لندنی مسواكان مَكش

اگه گری جودی چو مئی كَولیگ ءِ‌ بگر

شیر كُشی بیت دان همل ءِ ‌نام ءَ نوك بكنت

بازنت مَ مُلكان چوره ءُ مال كَتُ بَهیل

60- هپت جن ءَ گریتگ په نواب رنگین همل ءَ

هپت جن ءَ ملگور داتگ مان تیگانی ره ءَ

مئی سلامان په همدلین دوستان سركَنِت

هالرءُ‌ پیردادءُ گلامِش سركنت

آمئی دوستنت گون دگه مردی زوك ءَ بیت

65- آمئی بورنت مان دگه بنجاهی چریت

بجری تیگ مان چوره یی لانكی كَیدءَ ببیت

تنگون بچن چو اناری پلٌی لیمرنت

یكٌی په لكٌی هملءِ نامءَ كس نه گیت

پنچمی روچءَ په منی مالءَ جاكءَ بیت

74- گون جنءُ جكان منتن هاكء دووكءَ بیت

هملءِ مركءَ سی و چار چیزءَ گل كتگ

میدان مان جا هوءُ آسكان مان باگین رجروءَ

شه بزان گوشتگ مگن ء كوهی پاچنان

ما تكون هان بلٌیت بیا رون ایر پادءَ چرون

75- همل ء جییند مرتگ نونگی جنتءُ كشیت؟ <seealso> حمل_جییند
طبقه بندی: ادبی،
برچسب ها: ادبی،
[ چهارشنبه 8 اردیبهشت 1389 ] [ 05:08 ب.ظ ] [ صاحبداد رئیسی ]
 

آهنگ بلوچ

موسیقی بلوچستان كه از قدمت دیرینه ای برخوردار است و اصیل ....

بار دیگر به صحنه رفت و اصالت خویش را به رخ همگان كشانید . عكس بالا عكسی است كه روی جلد نشریه هنر موسیقی كه در این شماره به جشنوراه فجر پرداخته است به چاپ رسیده است .

چابهار، حماسه‌های قوم بلوچ (شئر )

این بخش از موسیقی بلوچی ، مهم ترین ، جدی ترین و پیچیده ترین نوع از موسیقی آوازی است . هنگام اجرا قیچك و تنبورك ،آواز شاعر را همراهی می كنند . شعر دارای گونه‌های مختلفی شامل شعر حماسی ( چاكر و گوهرام ) شعر مذهبی ( معراج پیامبر ) شعر تغزلی و عاشقانه ( هانی و شی مرید ) و شعر تاریخی ( دادشاه ) است . استاد لعل بیك بلوچ از بزرگ ترین و از آخرین بازماندگان سنت شعر خوانی قوم بلوچ است . لعل بخش ، پیش از این در جشنواره موسیقی حماسی ( 1376 ) به تهران آمده بود و اینك برای بار دوم برای اجرای موسیقی در پایتخت حضور داشت .

 

ساحل مكران ، سَوت

گروه موسیقی ساحل مكران ،در چابهار فعالیت میكنند . خوانندة گروه محمد اسحاق بلوچ نسب ، علاوه بر ترانه‌های شادی كه به سَوت معروفند ، نزد كمال خان هوت هنر شعر خوانی را فرا گرفته و در اجرای قسمتی از شعر بلوچی تسلط دارد . علی محمد كه در منطقه به نام علیوك مشهور است ، به انواع موسقی بلوچی تسلط دارد و امروزه یكی از معدود نوازندگان برجستة ساز سرود در سراسر ایالت بلوچستان (ایران و پاكستان) به شمار می رود .

اعضای گروه ساحل مكران  محمد اسحاق بلوچ نسب ( مدیر گروه ، تنبورك و خواننده ) علی محمد بلوچ ( قیچك ) ، وحید بلوچ نسب ( دهلك ) ، نسیم بلوچ ( فال) ، جاوید فیروزه‌ای ( تنبورك) ، اصغر فیروزه‌ای (دایره) ، بخشك زنگشاهی‌ (قیچك ) ، ماشاء الله بامری ( خوانندة تنبورك )

 

موسیقی گواتی

مراسم گواتی نوعی آیین برای درمان بیماری به همراه موسیقی است . گوات به معنای باد است و در این مراسم جن یا باد از بدن بیمار خارج می شوند . خلیفه شهمیر مالداری از بزرگ ترین و مشهور ترین اجرا كنندگان مراسم گواتی است . او اكنون در آستانه هشتاد سالگی همچنان خلیفه مراسم گواتی است و در اطراف چابهار به اجرا و هدایت مراسم برای اهل گوات مشغول است .

اعضای گروه : شهمیر بلوچ مالداری ( سرپرست گروه ) ، كلك پرور ( مستانه ) ، علی برمه ، پیربخش برمه ، دوست محمد بلوچ (همخوان ذكر) ، لعل بیك ( خواننده ، تنبور ) ، ایوب بیك ( تنبورك )برگرفته از سایت  آهنگ بلوچ.
طبقه بندی: ادبی،
[ چهارشنبه 8 اردیبهشت 1389 ] [ 04:53 ب.ظ ] [ صاحبداد رئیسی ]


سکیءِ وهدان تئی همراه ءُ هم کوپگ به بیت
هنچشین غموارین دوست ءُ برادری پیدا بکن
کوهنین تپانءَتیگا دارو ءُ درمان به کنت
یک حکیمی کار زانتین ماهری پیدا بکن،
دیم په منزل بارت کوه ءُ کندگی پروا نه کنت
هنچشین میر کاروان ءُ راهبری پیدا بکن
په وتی زنگ وار تگین زهم ءُتپنگا نی پدا
سر مچار گوهرام ءُ میرین چاکری پیدا بکن
جوش به دنت خون ءَتئی ساهءَ را گرمی یی به دنت
حمل جیّند ءِ پیمین در وری پیدا بکن
داستان ءَپیسری بلی پدا بنگیج کنت
نوکین با لاچ بیار و میرین کنبری پیدا بکن
باز پیدا بوتگ انت شاعر تئی قوم ءِ تها
قاسمءُ بی بگر ءُملاّ بوهری پیدا بکن
بور تا چینتگ وتی دُرسان ای میدان ءِ تها
فاضل ءِ پیمین بیا یک شاعری پیدا بکن
قصّهان کُهنین بیاریت په رِد ءُبند ءِسرا
هنچشین نوکین په وت یک صابری پیدا بکن
طبقه بندی: ادبی،
[ چهارشنبه 8 اردیبهشت 1389 ] [ 04:31 ب.ظ ] [ صاحبداد رئیسی ]

وشین وطن مَی مكران
دایم بباتَی كامران
آباد و سبز و میزران
هر وقت كه تَی ناما گران
تَی بو چو مسكا بیت زران
تَی دلـجمین گت و گران
سیه بند و برزین تیهران
گپ جننت گون جـمبران
تَی سرشم و درنگ و دران
دِرّ و سیادی سنگران
تَی كلگ و تَی آپسران
سبزین گونك گون زامران
خوشبوتر انت از زعفران
كولگ گون شیركـمبین تران
كوردپ گون داز و كیلران
تَی كوچگ و تَی كهچران
دانیچك شـمش و كلپران
آشكان مشیر و پمپران
گرنچن پچ اِنت چو تپران
دولك گون زحم و اسپران
سولین كهیر گون شنگران
جگر و كلیر و كونران
شیرنتر انت از شكران
كیلگ چو نیلین خیبران
گواش و گیابین كورسران
ولّ گون شكر تامین بران
پرماش و ماش گون باران
چیتنت و ساتنت لاگران
گورُم گون بَگّ و باهران
جوهان گون وند و بوهران
مرّان ستنت بیكران
داد و سخاوت گستران
لهر بكش و حاتـم دروران
بهر كننت گواپ و گوران
عید انت په برهك و بیدران
جوپاگ پُلی بی بندران
برنج رون مرادی شام گران
نشتگ دنی چو گونران
دستور دنت په چاكران
كشّنت په سر بار گران
گرامانی چیرا تتران
پندوك مه گواپان پشكران
هوش چننت كرّ و گوران
كت كننت چو تاجران
كندنت گون زالان اندران
لاپَی در اِن جت امبران
مچ گون گركّ و كوكران
گرگونگ گون گرانین سربران
دریپانچ و نرمین سیمران
روكین گِزاگ چو هنگران
هامین گون پلین پتران
بانـجیگـی بهر انت بزگران
انسان و مُرگ و رستران
گنجی په وار و لنگران
كاینت و نندنت شهرگوران
بندنت برنك و كاپران
لنجین شگز گون دنگران
سند گواپ گون جاك و جلّران
رمب و اواچك و الگران
گپ و گهین خوش محضران
تَی سوهوین صنعت گران
سینی شلیت گون سانسران
كپّو گون گردین چپّران
دهكان گون تورا شیك وران
برزین گدیلانی سران
گورشان چو شینكی تكران
ایوند چو مارا شیپ گران
دیوان كتگ آزاوران
پون چن چو مورا سُرسُران
گون پات و كپات و كمبران
لوری گون تیه و تمبران
مولد گون نازینك و سران
تیمبك گون دهل و دكّران
ناچی گون صوت و زیمران
شاده كتگ روشاوران
طبقه بندی: ادبی،
[ سه شنبه 7 اردیبهشت 1389 ] [ 05:58 ب.ظ ] [ صاحبداد رئیسی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

با سلام خدمته شما دوستان عزیز از اینكه به وبه ما میسرین ممنون .در بهبود وبه مون ما رو یاری کنید با نظراتون با تشکر
لینک های مفید
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو